Revista Actualitatea Muzicala septembrie  2003

Articole: 

Utopia egalitaristă      Editorial de Adrian IORGULESCU

O manifestare artistică de unică rezonanţă     de C. Mihai

Triumf asiatic la Cerbul de Aur      de Ana Maria Szabo

 

Utopia egalitaristă
Editorial de Adrian IORGULESCU

Într-un recent dialog polemic purtat cu un june om de știință, acesta încerca să-mi demonstreze că exprimarea artistică este în exclusivitate o funcție a creierului, mai exact, o rezultantă a chimismului din interiorul miraculosului organ. Interlocutorul meu reducea viața spirituală la cea psihică și opina că esența procesului de creație nu are vreo bază transcedentală, ci una extrem de concret materială. Chiar posibil, în viitor, comensurabilă. Mai mult, el susținea că talentul sau geniul reprezintă rezultantele în timp ale unui demers susținut și coerent de instrucție, de educație specifică. Deloc voalat, lăsa să se înțeleagă că nici aptitudinile nu sunt de fapt înnăscute, ci, mai degrabă, dobândite, iar factorul genetic are aici un rol secundar. “Bine - l-am întrebat enervat - dar crezi că oricine poate deveni compozitor (desigur, în adevăratul sens al cuvântului)? “Evident” – mi-a replicat, zâmbitor – partenerul meu de discuție. 
Conversația m-a pus pe gânduri. Și asta pentru că, în chip izbitor, îmi reamintea de anumite modele și enunțuri egalitariste, specifice unei perioade istorice pe care personal o speram depășită. Ideea că toți suntem, metaforic vorbind, “o apă și-un pământ” – mă intrigă și mă irită acum, ca și în trecut. Cu atât mai mult, cu cât vine din partea unor oameni tineri și calificați în meseria lor. Nu voi intra, în cele ce urmează, în problematica specifică actului demiurgic, menținându-mă în perimetrul mai larg al unei abordări, principial filozofice, cu privire la binomul egalitarism-nonegalitarism.
Inegalitatea își află sorgintea - într-o succesiune logică - în diversitate. Acceptând eterogenitatea, acceptăm și diferențierile relative ce decurg din aceasta. Inegalitatea naturală a indivizilor ce alcătuiesc o specie sau alta constituie o realitate incontestabilă, probată de rezultatele geneticii, biologiei, etologiei, istoriei, dar și o constatare de bun simț. Împrejurarea că oamenii nu sunt identici, că au nivele de dezvoltare mentală, sensibilă, fizică deosebite încă de la naștere, nu mai impune alte completări sau precizări. Că aceste trăsături caracteristice persistă și se dezvoltă de-a lungul vieții este iar o banalitate. 
Postulatele enunțate vin în tranșantă opoziție cu viziunea egalitaristă asupra condiției umane în general și a integrării persoanei în societate, a locului său în acest angrenaj complex. Căci ideea egalității a intrat în textura mentalităților, nefiind o chestiune de sorginte strict socială ori politică. Ea a devenit un reper cultural, moral, valoric cu implicații vaste asupra modului în care comunitățile umane își înțeleg menirea. “Convingerea, ridicată la rang de religie - scrie K.Lorenz - că toți oamenii se nasc egali și că tarele și defectele criminalului se datorează unei educații ratate, contribuie la distrugerea sentimentului normal al binelui și răului, în primul rând al vinovatului însuși, care se înduioșează astfel de propria soartă și se consideră o victimă a societății”. Dezvoltând ideea, autorul ajunge la concluzia, întrutotul valabilă, că egalitatea șanselor a ajuns sinonimă pentru mulți cu egalitatea dintre persoane. “Insistând pe bună dreptate asupra dreptului fiecăruia de a avea șanse egale, am ajuns dintr-un spirit de confuzie pseudo-democratică, la convingerea că aptitudinea de a utiliza aceste șanse este aceeași pentru toți și că putem face astfel orice din oricine.” 
La rândul său, denunțând iluzia egalitară, J. Evola face următoarea demonstrație logică: “Mai multe ființe egale nu înseamnă mai multe, ci una singură. A dori egalitatea mai multora implică o contradicție în termeni.”
Diferențele dintre ființe nu trebuie nicidecum aplatizate. Dimpotrivă, e de indicat ca ele să fie folosite, gestionate, valorificate eficient. Societatea este chemat㠓să preia în contul ei aceste inegalități și să admită că valoarea persoanelor în raport cu diferite obiecte este incomensurabilă de la o persoană la alta. Înseamnă a estima că, în raporturile sociale această valoare este esențial măsurată prin responsabilitățile pe care fiecare și le asumă, raportate la aptitudinile sale concrete; că libertatea rezidă în posibilitatea efectivă de a exersa aceste responsabilități; că acestor responsabilități le corespund drepturi proporționale și că de aici rezultă o ierarhie bazată pe principiul unicuique suum”. (A. de Benoist). 
Firesc, inegalitatea, ca dat incontestabil, ca lege universală ar trebui, la modul ideal, să-și găsească reflectarea în sectorul structurii sociale, al organizării și conducerii statului, al creației de bunuri materiale și valori spirituale. Înfrângerea comunismului pe toate palierele a pornit de la premisa absurdă, dar copios susținută, c㠓masele largi populare dirijează societatea”, c㠓participă la luarea deciziilor”, c㠓fac istoria”, în fine, că prin reprezentanții lor decid destinul colectivității, al națiunilor. Contraperformanțele unui atare regim politic s-au datorat, printre altele și inexistenței unei selecții reale a competențelor, a îndepărtării și distrugerii elitelor.

Fiecare ființă reprezintă un dat genetic inconfundabil. Ea privește lumea, o înțelege, se integrează și se realizează într-însa de o manieră particulară. Din aceste considerente, oricare dintre noi își este egal doar sieși și nimeni nu este egalul nimănui. Mai departe, în funcție de dotare, de voință, de capacitatea de muncă - într-un sistem al posibităților egale - urmează ca individul să-și descopere și să-și ocupe locul meritat în orice tip de structură socio-profesională sau politică. “Fiecare dintre noi beneficiază de un potențial aparte de calități și forță, iar a-i nedreptăți pe cei mai înzestrați este la fel de nedrept cu a-i nedreptăți pe cei slabi” (R.Ikor).
Egalitarismul socialist se referă, în definitiv, la o bază economică și nu la una biologică. Nediferențierea nu vizează oamenii, ci doar cuantumul veniturilor obținute de aceștia. Calea unei atari nivelări materiale se obține prin distrugerea proprietății private și crearea proprietății colective. Marx considera că proprietatea este rezultatul unui furt și că societatea capitalistă produce un “individ monstruos”, de unde și teoria “colectivismului”, în plan social, și a egalitarismului în plan economic. Cea care reglează mecanismul economic și stabilește practic cine este, sau nu, egal cu cine este piața liberă. Iar logica acesteia se dovedește incompatibilă și ostilă oricărei forme reducționiste de egalizare a posibilităților. 
Revenind la subiect, trebuie subliniată cu tărie ideea unicității persoanelor și - dedusă de aici – a valorilor pe care acestea le produc. Concepția că oricine este capabil să facă orice, sau că înzestrarea naturală a entității umane este neglijabilă, deci poate fi escamotată, este nu numai falsă în substanța ei, dar și periculoasă prin consecințele aferente în plan social. Ea lasă ipotetic loc de manifestare pentru “nechemați” și generează, la stadiul individului și al comunității, enorme confuzii în plan existențial și axiologic. Lucrul este cu atât mai valabil și revelator, într-un domeniu intens personalizat și inefabil, precum cel al artei.

Înapoi...


O manifestare artistică de unică rezonantă
Articol de C. Mihai

          Există orașe în Europa care au devenit celebre datorită festivalurilor muzicale: cine din lumea largă ar fi auzit de Glyndebourne, de Spoleto, de Tanglewood etc., dacă acolo nu ar fi existat celebrele reuniuni artistice internaționale? Aceste centre sunt mai toate situate în țări bogate și cu mari tradiții muzicale, și beneficiază de echipe de manageri și producători care știu să mențină și să amplifice de la an la an faima și prestigiul festivalurilor respective. Firesc, nimic neobișnuit, am putea spune. Cine și-ar fi imaginat însă că un oraș în cădere liberă, precum Brăila, unde industria din vremea comunismului s-a prăbușit total, unde șomajul își arată colții, unde din viața culturală de altă dată nu a mai rămas mai nimic, unde din bogăția unui port dunărean celebru au rămas doar amintirile, cine și-ar fi imaginat deci că aici, după 1995, se vor întâmpla evenimente muzicale care vor readuce aminte Europei și lumii întregi că Brăila este un centru românesc care merită cunoscut?
Ceea ce întreprinde aici Mariana Nicolesco, la fiecare doi ani (ba chiar în fiecare vară, am putea spune, deoarece evenimentul patronat de celebra soprană s-a extins, căpătând dimensiuni nebănuite), a început să atingă pragul incredibilului. Brăila a devenit cel mai important centru competițional din România în sfera muzicii clasice, aici întrecându-se zeci, sute de tineri veniți de pe mai toate continentele, atrași pe de-o parte de faima renăscută a celei ce a fost Hariclea Darclée, pe de altă parte de faima unui concurs care se impune, tot mai clar, printre cele mai bine cotate din această parte a lumii, atât prin valoarea și numărul premiilor, cât și prin probitatea juriului și prin programul de concurs centrat pe evidențierea calităților cântăreților și nu pe un repertoriu „imposibil”, menit a descuraja pe cei care nu posedă o anumită latură a calităților pe care le au (mult mai târziu în carieră însă) cântăreții de operă.
Concursul Darclée, inaugurat în 1995 ca un concurs național, a căpătat în scurt timp dimensiuni europene și cu adevărat mondiale, iar apoi s-a extins într-un festival-concurs ce prezintă publicului atât de iubitor de muzică din Brăila conferințe, recitaluri, concerte corale și simfonice, pagini din opere, opere integrale, toate acestea gândite în așa fel încât să asigure diversitate, interes și calitate. Mai mult, dintr-un eveniment bianual, Festivalul Darclée s-a dezvoltat într-o formă anuală, între momentele competiționale (rămase în anii impari) fiind programate master class ale sopranei Mariana Nicolesco, și acestea transformate în spectacole de maxim interes pentru public.
Anul acesta a fost rândul competiției internaționale, care a reunit la start 156 de concurenți din 23 de țări, deci semnificativ mai mult decât suma tuturor celor 4 secțiuni (printre care și canto, modest reprezentată) ale Concursului Internațional „George Enescu”, de pildă, ceea ce ne îndreptățește să afirmăm că la Brăila are loc, cum spuneam, cel mai mare concurs de muzică clasică nu numai din România, dar chiar din perimetrul geografic în care se află țara noastră.
Despre evenimentele puse în pagină pe malurile Dunării primarul Brăilei, care nu precupețește nici un efor pentru a susține evenimentul, spunea: „Acest miracol artistic care ne așează cu mândrie pe harta culturală a Europei e generat de un simbol, de un nume legendar al artei cântului, Hariclea Darclée, căreia destinul i-a hărăzit să se nască în orașul de la Dunărea de Jos, pentru a cuceri faima universală pe marile scene ale lumii. Acestui simbol i-a dat o inimaginabilă realitate o altă incomparabilă artistă care a cucerit gloria în arenele de foc ale celor mai renumite teatre de operă, celebra soprană Mariana Nicolesco, al cărei nume va rămâne pentru totdeauna legat de ctitoria aceasta minunată de la Brăila (...)” Și, ca martor la multe dintre evenimentele muzicale circumscrise Festivalului și Concursului Internațional „Darclée”, pot spune că mulți dintre brăileni gândesc la fel, afluența de public la Teatrul „Maria Filotti” și la concertele de pe esplanada Dunării (unde se adună mii de oameni) fiind neegalată.
Anul acesta, prima pagină a manifestărilor (derulate la sfârșitul lui iulie) a fost Deschiderea festivă, la care și-au dat concursul, într-un minunat concert, violoncelista Laura Buruiană (acompaniată la pian de Raluca Iordachi, într-un spectaculos program Rahmaninov, Casals, Ceaikovski), soprana Camelia Clavac și mezzo-soprana Cornelia Oncioiu, laureate lae Concursului „Darclée” (acompaniate de Luminița Berariu, într-un program Mozart, Donizetti, Verdi și respectiv Handel, Gounod, Offenbach). 
A urmat un concert extraordinar care a grupat în prima parte un program de lieduri românești (ecou al Festivalului Național al Liedului Românesc organizat de Mariana Nicolesco în luna mai la Brașov), interpretate de mezzo-soprana Iulia Merca și pianistul Ștefan Ronai (cântece de G. Dima, S. Drăgoi, P. Bentoiu, C. Țăranu, F. Donceanu), și în a doua parte prima audiție mondială a Concertului pentru pian de foarte tânărul Alexandru Timofeev, într-o versiune pentru două piane cântată de autor în compania lui Matei Varga.
Un eveniment muzical cu totul special a avut loc pe 24 iulie, când au fost reunite într-o singură seară arii din toate operele cântate de Hariclea Darclée în premieră mondială, într-un master class al Marianei Nicolesco pigmentat cu comentariile muzicologului olandez René Seghers, specialistul numărul unu în cariera celebrei cântărețe române de la începutul secolului XX: I Rantzau și Iris de P. Mascagni, Ero e Leandro de L. Mancinelli, Enoch Arden de A. Catargi, Condor de L. Gomes, La Wally de A. Catalani și Tosca de G. Puccini (partitura operei Il Voto de Pietro Vallini este, pare-se, definitiv pierdută). Au participat Mihaela Maxim, Ștefania Barz și Georgeta Grigore, acompaniate la pian de Ștefan Ronai.
Ținând cont de marele apetit pentru muzică al brăilenilor, organizatorii au oferit și în acest an un concert în aer liber, pe esplanada Dunării, unde s-au cântat coruri din opere, de o mare diversitate stilistică, acoperind o perioadă istorică ce debuta cu Mozart și se încheia cu Puccini, trecând prin muzica germană, rusă, italiană și franceză. Dirijorul italian Marco Balderi a condus Orchestra de Cameră Radio și Corul Societății Române de Radio (pregătit de dirijorul Dan Mihai Goia).
Unul dintre punctele de maxim interes a fost premiera operei Boema, într-o versiune semi-scenică realizată cu o distribuție de laureați ai Concursului „Darclée”: Mihaela Maxim (Mimi), Ramona Eremia (Musetta), Leonardo Melani, Italia (Rodolfo), Florin Estefan (Marcello), Ludovic Kendi (Schaunard), Sorin Burcă (Colline), Orest Pîslaru (Benoît), Cătălin Petrescu (Alcindoro) și Radu Pintilie (Un vameș). Orchestra de Cameră și Corul Radio au fost dirijate de excelentul Marco Balderi au colaborat cu un extraordinar grup coral de copii, talentați, vioi, curajoși, pasionați, veseli, ireproșabili din punct de vedere muzical: corul Allegretto, pregătit de Adriana Codreanu și Radu Chiriță. A fost un spectacol al tinereții, al adevărului trăirilor, al talentului exprimat la cote din cele mai înalte. S-au remarcat soprana Mihaela Maxim și baritonul Florin Estefan, prezențe vocale și actoricești marcante; din păcate, probleme de sănătate au făcut ca evoluția tenorului italian Leonardo Melani, mai ales în actul I, să fie neașteptat de slabă, această scădere nereușind să impieteze asupra impresiei generale – publicul, care a umplut sala până la refuz, aplaudând cu entuziasm evoluția tinerilor cântăreți.
Concursul (desfășurat sub înaltul patronaj al Președintelui României), a avut 3 etape: din cei peste 150 de concurenți mai mult de jumătate au părăsit competiția după etapa întâi, iar după etapa a doua peste trei sferturi dintre competitori au putut pătrunde în finală. Juriul prezidat de Nicolae Herlea (Președinte de onoare Mariana Nicolesco) a avut o misiune grea, nivelul valoric fiind deosebit, astfel încât la sfârșitul competiției prezența unui număr foarte mare de tineri valoroși, cu voci diferite, a impus acordarea unui palmares deosebit de amplu. Așa se face că în concertul de gală au cântat nu mai puțin de 31 de laureați, cifră care, indiferent de valoarea competitorilor, poate apărea unora ca exagerată, demonetizând până la urmă importanța premiilor, împărțite între prea mulți concurenți. Sigur că, într-adevăr, au fost mulți tineri remarcabili, juriul asumându-și răspunderea acordării de premii tuturor celor care au meritat: 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 7 premii speciale ale juriului, 7 premii ale Fundației „Darclée”, 2 mențiuni speciale și, paradoxal, 5 premii „pentru cel mai tânăr interpret”.
Dar iată palmaresul oficial:
Marele Premiu „Darclée”
mezzo-soprana Iulia Merca, România
(o voce cu adevărat excepțională)
Premiul I (ex-aequo)
baritonul Marco Cristarella-Orestano, Italia (excelent, vom mai auzi de el, pe marile scene)
baritonul Florin Estefan, România (una dintre marile promisiuni dintre vocile bărbătești)
mezzosoprana Cornelia Oncioiu, România
Premiul II (ex-aequo)
soprana Mihaela Maxim, România (interpretă aureolată de marile reușite din Traviata și din Boema)
tenorul Leonardo Melani, Italia
mezzo-soprana Hao Zhang, China
Premiul III (ex-aequo)
soprana Ștefania Barz, România
tenorul Kim Dong-Won, Coreea de Sud
baritonul Iurie Gâscă, Republica Moldova
Premii speciale ale juriului
baritonul Mariusz Godlewski (Polonia), baritonul Ludovic Kendi (România), tenorul Tomasz Krzysica (Polonia), soprana Ana Mărgăraș (România), contratenorul Florin Ouatu (România), soprana Hana Srubarova (Cehia), soprana Cho Yoon-Cho (Coreea de Sud)
Premiile Fundației „Darclée”
tenorul Călin Brătescu (România), baritonul Joseph Song Chi (Canada), soprana Georgeta Grigore (România), basul Remigiusz Lukomski (Polonia), baritonul Bogdan Mihai (România), mezzo-soprana Geanina Munteanu (România), mezzo-soprana Violina Novac (Republica Moldova)
Mențiuni speciale ale juriului
basul Joseph Benci, Polonia
(situat, după părerea mea, sub nivelul unui laureat „Darclée”, dar aureolat de un valoros premiu obținut, prea ușor se pare, la ediția din anul 2001 a concursului „Enescu”) și baritonul Cătălin Petrescu, România
Premiile Primăriei Brăila pentru cel mai tânăr interpret
mezzo-soprana Adriana Buia (România), baritonul Leonard Puiu (România), soprana Marina Radiș (Republica Moldova) basul Adrian Sâmpetrean (România), baritonul Cosmin Sime (România).

 

Înapoi...


Cerbul de aur

La ediția a 13-a...
Triumf asiatic

Articol de Ana-Maria SZABO

          Un juriu de profesioniști (Anton Șuteu, Titus Andrei, Mihai Alexandru, Alexandra Cepraga, Marina Almășan-Socaciu, ș.a., plus directorul festivalului, Irina Radu) a fost chemat să jurizeze cele 51 de înscrieri, rămânând doar 14 după forfait-ul Mădălinei Horeanu și trecerea Angelicăi Vasilcov în tabăra firească, drept reprezentantă a Republicii Moldova (căci inițial se reținuseră 16). Câteva nume din finală au fost absolut discutabile, așa cum anormală a fost așezarea pe picior de egalitate a specialiștilor cu marele public (televoting), fiecare cu câte 50 %. Așa s-a ajuns la situația anormală ca trupa Hara, clasată departe de cele 3 locuri calificabile (pe 7, la numai puțin de 47 de puncte de Simona Nae!), să conteste clasamentul final, pe motivul că au fost votați de public în primii trei. Ne amintim că același lucru s-a întâmplat anul trecut la Eurovision, când nu Vank, care avuseseră un cântec superb, „All Too Young”, pe locul 2, a contestat, așa cum poate aveau dreptul, ci... Spitalul de urgenț㠖 evident exact ceea ce nu trebuia să trimitem la Eurovision! Putea face acest lucru, acum, formația Bere Gratis, clasată imediat sub linie, pe locul 4 – și zău că n-ar fi fost rău dacă evitam situația aproape trasă la indigo de a trimite trei soliste în finală, toate trei cu experiență limitată la acest nivel... Cert este că telespectatorul va vota mereu piesa și nu interpretul, așa cum glăsuia regulamentul; or, indicându-li-se celor de la Hara (așa au afirmat, cel puțin) să vină cu „Cine?” și celor de la Bere Gratis cu „La tine aș vrea să vin”, se înțelege că publicul a fost sensibilizat (nu-i vorbă, artiștii în cauză n-au nici o vină că au piese proprii de succes, cu atât mai mult cu cât au cântat românește!). Au fost câteva prezența cam de neînțeles – Ioana Hărțescu (cu un... gospel!), formația Praf în ochi (curat!), Latin Express (și noi care credeam că acest festival internațional are tocmai menirea de a promova muzica românească!). Paradoxul este că în loc să aprecieze și să califice valori autentice, cu personalitate, cu albume la activ, concerte, care să facă față interpreților de peste hotare, dar care, mai ales, să vină cu piese reprezentative pentru muzica pop autohtonă, au fost preferate tocmai acele soliste care au cântat în limba engleză (pentru cine, oare?)! Nu e păcat ca o fată foarte tânără, cu certe calități vocale, Simona Nae, să vină cu o așa-zisă compoziție proprie, „Don’t Cry”? (și chiar că aveam să plângem după finală!). Din acest punct de vedere, jos pălăria petru Mihai Băjinaru (locul 5, excelent, pentru că nu este un „nume”), care a cântat compoziția lui Raymond Vancu, „Să te întorci”, sau chiar pentru Ana-Maria (are doar 16 ani, dar ce bătrânicios se îmbracă și se comportă!)-locul 6, evident exagerat, cu „Uneori” (Cătălin Tuță Popescu). Calificatele au fost Nico (Nicoleta Matei) – 168 de puncte (unanimitate la specialiști), Alexandra Ungureanu – 142, Simona Nae – 139. Iată o mică prezentare a fiecăreia (le aveți într-o imagine comună, alăturat). Nico are evident cea mai mare experiență, măcar prin prisma vârstei (33 de ani) – e drept, la nivel „înalt” n-a fost decât o singură dată, la festivalul de la Mamaia, ducând piesa lui Viorel Gavril㠄Și dacă viața mea” (de ce n-a cântat-o acum, preferând o piesă mai puțin reușită a soțului ei? Doamne, aceste orgolii de familie!) până la premiul II la „Creație”. Este singura dintre cele trei cu un album la activ (!) – „Gând pentru ei”, 2003, recenzat în „AM”. A colaborat mult cu artiștii hip-hop (Morometzii, BUG Mafia, Puya, Cabron, Don Baxter) – cam brusc saltul de la acest gen de muzică la „Cerbul de Aur”, ar zice malițioșii! – dar vocea sa remarcabilă a consacrat-o ca o vedetă de primă mărime la teatrul de revistă din Ploiești, cucerind în această postură premii la festivalul „Ion Vasilescu” și mai ales premiul „Doina Badea”, cinci ani la rând, la festivalul teatrelor de music-hall de la Constanța. A cântat și peste hotare, ceea ce a contat mult. 
Oneșteancă, Alexandra Ungureanu are doar 21 de ani, a luat parte la o sumedenie de festivaluri, debutând la numai 13 ani la TVR, la „Ba da, ba nu”, emisiune pentru cei mici. Finalistă la „Ploaia de stele” (ah, tendința aceasta de a imita vedete străine s-a făcut din păcate simțită!), câștigătoare la „Bravo, bravissimo”, câștigătoare a preselecției pentru „Music Star”, Alexandra (locul 3 și la preselecția pentru Eurovision 2003) n-a prea „scăpat” nici o ocazie de afirmare. Din păcate, s-a omis un lucru: ea este, înainte de toate, o excepțională voce „secund㔠(background la Paula Seling, colaborări cu Holograf, Sistem, Unu’), dar solistica cere un plus de personalitate – dovadă apariția sa de asemenea ștearsă de la Mamaia, acum câțiva ani.
În fine, surprinzătoare total a fost clasarea pe 3 și implicit calificarea foarte tinerei Simona Nae – doar 18 ani. Ne-am bucura dacă și ea ar urma traseul valoroasei Angel, care tot așa a fost aruncată fragedă, necoaptă în lupta pentru „Cerb”, n-a intrat în palmares, dar lecția i-a prins bine și de atunci colecționează premiu peste premiu peste hotare! La numai 4 ani Simona cânta la cunoscutul grup Meloritm de la Palatul Național al Copiilor, apoi a studiat pianul și canto clasic la Liceul „G. Enescu”. Are în palmares numeroase premii la competiții muzicale și a colaborat cu compozitori de marcă. Din păcate pentru ea, unor Profeta, Țeicu, Târcolea le-a preferat acum pe ... Robby G., care i-a oferit o piesă slabă, „Set Me Free”. De asemenea ea a persistat în a cânta (cu o costumație oribilă) „compoziția proprie” de care aminteam mai sus, folosind același truc, fumat de-acum, utilizat de Luminița Anghel, cu două vestimentații suprapuse. Dar, așa cum remarcau comentatorii pe drept cuvânt, talentata Simona Nae (devenită... Simone!) este o cântăreață de linie, dansatorii și ținuta sport nepotrivindu-se temperamentului său. Culmea este că în timp ce interpreții de peste hotare se întreceau în a cânta în limba română, noi am preferat limba engleză, cu rezultatele știute. 
Alexandra Ungureanu a fost extrem de ștearsă, în egală măsură din cauza unui repertoriu prost ales; culmea este că în timp ce compozitori reputați nici nu ajung pe listele de propuneri trimise concurenților străini (și acum s-a observat că s-a „marșat” exagerat pe câteva formații), Alexandra a figurat la un invitat de peste hotare în calitate de... compozitoare!! Cele trei cântărețe, să fie clar, au frumoase calități vocale, șanse mari de progres și afirmare internațională, premiul II câștigat de Nico a fost absolut meritat, dar ele n-au beneficiat de designeri-stiliști moderni, care să le îmbrace în ton cu vârsta lor (Alexandra a fost de-a dreptul jenantă!) și cu piesele interpretate, dar mai ales de un director-producător muzical care să le sfătuiască în ceea ce privește repertoriul, eventual impunându-le schimbarea pieselor (uneori binele se face și cu forța!).
Vom reveni asupra festivalului, unul ciudat, desfășurat de... miercuri până vineri, deci în mijlocul săptămânii, dar nu putem să nu punctăm aici câteva aspecte: calitatea recitalurilor artiștilor noștri – Paula Seling & 7th Heaven, Holograf (cu toată jenanta prezentare!), Vama Veche, Nicola, Nicu Alifantis. Dar, la ediția a 13-a, am constatat cu regret dispariția din juriu a compozitorilor români reputați, în condițiile în care președintele a fost un oarecare de peste hotare. Chiar atât de mult ne place să fim servitori la noi acasă? Unde sunt vremurile când, firesc, maestrul George Sbârcea conducea cu distincție juriul internațional? Din fericire dânsul (și noi așișderea) s-a bucurat văzând succesul șlagărului său „Ionel, Ionelule”, la care publicul de la Brașov dansa de zor, în interpretarea fermecătoare a formației franceze Jojo à Gogo. Amit Z (Israel) a câștigat Premiul de popularitate, deși francezii acumulaser㠄la vedere” 4580 de puncte, iar Dania (Liban) părea pe gustul oriental al telespectatorului român. N-am prea înțeles, din nou, cum era acel televoting: punctajul începea să se deruleze pe ecran... înainte ca interpretul să deschidă gura (!!) și se termina cu mult înainte ca acesta să-și încheie evoluția (cazul excelentului chinez). În numărul viitor vom face o revistă a presei, pentru a nu crede cineva că avem ceva cu organizatorii; până atunci să remarcăm gustul vestimentațiilor semnate de Mihaela Brânză (casa „Sorrinna”), în raport cu „celebritățile” agreate de organizatori, ca și numărul mult prea mare de comperi – cum scria un cotidian, 26 de prezentatori la 20 de concurenți! Între atâția care nu aveau ce să caute acolo (simplul fapt de a fi angajat al TVR îi recomanda pentru o asemenea întreprindere?) am remarcat modul profesionist, sigur cu care a evoluat Vlad Enăchescu, ca și lejeritatea, șarmul și eleganța propuse de frumoasa Diana Lăscărescu. Dacă tot a făcut selecție la interpreți, nu înțelegem de ce TVR n-a făcut același lucru la comperi, mai ales că unii, tocmai cei mai slabi, au fost repetați nejustificat...
„Nopțile albe lângă Biserica Neagr㔠au fost o altă cruntă decepție: într-un bar, până la orele mici ale nopții, în fața câtorva zeci de spectatori (și oare câți telespectatori, pe cine interesa așa ceva?), se cânta până la saturație numai și numai muzică străină. Când noi credeam, încă o dată o spunem, că investiția uriașă în acest festival (a costat peste 1 milion de dolari!) are în vedere în primul rând promovarea muzicii românești... 
Iată palmaresul final: Sho Baoliang (China) – Trofeul „Cerbul de aur” (a cântat „Cerul” - ProConsul); Premiul 1 – decizie cam anapoda – Sister K (Olanda), dar au fost salvate de frumoasa melodie a lui Virgil Popescu, „Te iubeam”; premiul 2 – Nico (România); premiul 3 – grupul Kaffe (Bulgaria). 
Și să nu uităm: Italia și-a trimis indirect „moștenitorii” fără pic de talent ai unor celebrități. Marco Morandi n-are de la Gianni decât o asemănare fizică (să vii la 29 de ani, cu un asemenea nume, și să nu iei nimic...), iar Cristel Carrisi, fiica Rominei Power și a lui Al Bano, n-are, evident, nici o legătură cu muzica. Măcar de-ar fi rămas tatăl ei încă o săptămână pentru a o încuraja...

Înapoi...